П Р О Т О К О Л

за проведено Oбщо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на Етажна собственост /ЕС/ «Емералд А», състояща се от 4 входа "Емералд", "Кашмир", "Дамаск", "Сатен", разположени в ПИ с идент. 61056.502.569 по кадастрална карта на с. Равда, общ. Несебър, с административен адрес с. Равда, ул. "Македония" № 61.

 

Днес, 07.08.2018г. в 14:00 часа на адрес: област Бургас, община Несебър, село Равда, ул. „Македония“ № 61, к-с „Емералд Ризорт Бийч и Спа“, сграда «Емералд А» на ниво 0 (етажа под главния вход на сграда "Емералд А", централен вход на комплекс „Емералд Ризорт Бийч и Спа“) в малката зала на главния ресторант, се проведе Oбщо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на Етажна собственост /ЕС/ «Емералд А», състояща се от 4 входа "Емералд", "Кашмир", "Дамаск", "Сатен", разположени в ПИ с идент. 61056.502.569 по кадастрална карта на с. Равда, общ. Несебър, с административен адрес с. Равда, ул. "Македония" № 61, за провеждането на което – дата, място, час и дневен ред, при който ще протече същото, всички етажни собствености бяха предварително уведомени чрез залепване на покани на видно място, а именно: на входните врати на сграда "Емералд А" и на информационното табло във фоайето на централния вход. Никой не направи възражение по отношение на тези факти.

 

Събранието бе свикано от по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) в Република България от г-н Александр Сергеевич Твердохлебов, председател на Управителния съвет на ЕС «Емералд А».

 

Начало на регистрацията - 09:00 часа, край на регистрацията 13:00 часа, съгласно обявлението в Поканата за общото събрание на етажната собственост.

 

Към обявения час за провеждане на общо събранието – 13:00 часа не бяха представени собствениците или техни представители притежаващи 67 на 100 идеални части от общите части на ЕС, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 1 от ЗУЕС.

 

Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС, поради липса на кворум, събранието се отложи с 1 /един/ час.

 

Регистрацията на собствениците или техни представители за участие в Общото събрание продължи до 14:00 часа, към който час бяха регистрирани 47.35 % ид.ч. от общите части на ЕС.

 

Междувременно докато течеше регистрацията на събранието се появиха и група лица представящи се за представители на "ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ" ООД, вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието под единен идентификационен код (ЕИК) 175062433, със седалище и адрес на управление в област Бургас, община Несебър, село Равда 8238, ул. "Македония" № 61, което дружество по техни коментари притежавало около 22.00 % идеални части от сградата. Първоначално отказваха да се регистрират. Впоследствие направиха опит да се регистрират без да предоставят документи в подкрепа на гореизложеното. Въпреки това останаха на събранието, като всячески чрез викове, закани, заплахи със саморазправа и други способи по всякакъв начин възпрепятстваха нормалното провеждане на събранието.

 

Собствениците съобразиха изискването на чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ЗУЕС, и установиха наличието на необходимия кворум 33 на 100 идеални части от общите части на ЕС. При това положение събранието има изискуемия от закона кворум и може да приема решения.

 

Начало на заседанието - 14:00 часа, съгласно обявлението в Поканата за Общото събрание.

 

На основание чл. 16, ал. 2от ЗУЕС общото събрание се председателства от Г-н Александр Сергеевич Твердохлебов, председател на Управителния съвет на ЕС «Емералд А».

 

Бе предложено за протоколист/секретар да бъде избрана Адвокат Цветомир Пламенов Милатов от БАК, като пълномощник на собственика на Ап. № D701, като същият да превежда от руски на български език и от български на руски език, тоест да е преводач.

 

Предложеното бе подложено на гласуване. Въз основа на провелото се гласуване с единодушие „За“, 100,00 % „Против“ и 0,00 % „Въздържали се“, бяха избрани кандидатурите на председател и секретар на съвместното общо събрание на ЕС.

 

Собствениците или техни представители в Общото събрание единодушно решиха гласуването по всички точки от дневния ред на общо събрание да се извършва посредством нарочно съставени бюлетини.

 

След избора на председател и протоколист/секретар на събранието, същото протече при предварително обявения дневен ред, а именно:

 

 1. Утвърждаване на бюджет 2018/2019 с членски внос в размер от 14,4 евро на квадратен метър жилищна (или застроена) площ годишно (или 1,2 евро на месец). Установяване на срок за плащане на членския внос за 2018г. до 15.09.2018г. Установяване на срок за плащане на членски внос за 2019г. до 15.02.2019г.. Депозитите и комуналните плащания да са задължителни и тяхното неплащане да е основание за спиране на доставката на електроенергия в имотите, принадлежащи на неплатилия. Приходната част от бюджета на кризисната година 2018г. да се сформира за сметка на собствениците, които не са платили вноските си в „Емералд Хоспиталити“ ООД. Потвърждаване резултатите от провелото се на 04.05.2018г. кризисно общо събрание и приетите решения на него, както и признаване на получените от собствениците средства по сметка на ЕС за правилно изпълнение на задължението им за плащане на членски внос. Установяване на депозит за комунални услуги в размер на 150 евро за електроенергия + 100 евро за вода (250 евро) през 2018 година. Депозитът за 2019г. да бъде определен индивидуално за всяко помещение, като се вземе предвид салдото от депозита през 2018г. и действителното потребление на вода и електричество. Предложение за собствениците, които са платили суми на „Емералд Хоспиталити“ ООД през 2018г., да платят само авансова вноска за 4 месеца от 2019г. Приемане за установено, че средствата, предоставени предварително за 2019г., са приходната част от бюджета за 2019г. Разходите от 2018г. до 31.12.2018г. да се изразходват само за текущи нужди. Плащане на дейността на членовете на УС и КС в бюджетите не е предвидено. Разрешаване на председателя на УС да плаща дълговете към „Емералд Хоспиталити“ ООД, EVN и ВиК, в следните случаи: при пълно спиране дейности в комплекс или начало на продажба на имуществото на „Емералд Хоспиталити“ ООД в резултат на неплатежоспособност.
 2. Утвърждаване на правилник за вътрешния ред на етажна собственост /ЕС/ основан на стандартите на примерния правилник за вътрешния ред в етажната собственост, изработен от МРРБ на Република България.
 3. Установяване необходимостта за утвърждаване от Управителния съвет на договори, сключени от председателя на Управителния съвет в размер на не повече от 50 000 лева с един доставчик годишно, с изключение на договори и допълнителни договори с доставчици на електрическа енергия (ЕВН) и вода (ВИК Бургас). Членовете на УС и КС да не се намесват в текущите оперативни дейности на председателя на Управителния съвет.
 4. Предоставяне на информация за процедурата относно прекратяване действието на индивидуални договори с „Пайонир Девелопмент“ ООД и „Емералд Хоспиталити“ ООД с оглед отказа им да предоставят поддръжка от 30 април 2018г., както и процедурата по събиране на вземания от неизрядни етажни собственици.
 5. Приемане на решение за одобряване на електронен адрес emerald2019.ru, като официален информационен ресурс за ЕС. Одобряване на политика на откритост и прозрачност, определена от стандартите на сайта: състоянието на плащанията, касовите бележки и салда по сметките на ЕС да са достъпни за всички регистрирани собственици. Регистрацията да е възможна чрез електронна поща на собственик, вписана в домовата книгата на ЕС. Достъпът за извършване на плащания чрез интернет банкиране да се предоставя на председателя на УС. Достъпът до информация чрез интернет банкиране да се предоставя на всички членове на УС и на КС.
 6. Предоставяне правомощия на председателя на УС на ЕС да предприема действия по разкриване на индивидуални партиди за ток и вода.
 7. Предоставяне правомощия на председателя на УС на ЕС да оказва съдействие на собственици да отдават под наем техни имоти.
 8. Утвърждаване разделянето на услуги за членовете на етажната собственост на общи и индивидуални. Общи услуги: охрана, почистване на общите части на сградата и територията на комплекса, техническа поддръжка на обща инфраструктура, поддръжка на зелени площи и паркове, поддръжка на външни басейни, детска площадка, рецепция. Собствениците да заплащат за други услуги отделно.
 9. Одобряване инсталирането и използването на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, с цел да осигуряване на сигурност в комплекса на собствениците, техните гости и имуществото. Приемане на решение използването на система за видеонаблюдение да се извършва денонощно. УС да определи местата за инсталиране на системите. Службите за сигурност и официалните органи да имат право на достъп до видеозаписите съгласно закона.
 10. Приемане на решение на освобождаване на членовете на контролния съвет и избор на нови членове на КС.

 

По точка първа от дневния ред:

 

Утвърждаване на бюджет 2018/2019 с членски внос в размер от 14,4 евро на квадратен метър жилищна (или застроена) площ годишно (или 1,2 евро на месец). Установяване на срок за плащане на членския внос за 2018г. до 15.09.2018г. Установяване на срок за плащане на членски внос за 2019г. до 15.02.2019г.. Депозитите и комуналните плащания да са задължителни и тяхното неплащане да е основание за спиране на доставката на електроенергия в имотите, принадлежащи на неплатилия. Приходната част от бюджета на кризисната година 2018г. да се сформира за сметка на собствениците, които не са платили вноските си в „Емералд Хоспиталити“ ООД. Потвърждаване резултатите от провелото се на 04.05.2018г. кризисно общо събрание и приетите решения на него, както и признаване на получените от собствениците средства по сметка на ЕС за правилно изпълнение на задължението им за плащане на членски внос. Установяване на депозит за комунални услуги в размер на 150 евро за електроенергия + 100 евро за вода (250 евро) през 2018 година. Депозитът за 2019г. да бъде определен индивидуално за всяко помещение, като се вземе предвид салдото от депозита през 2018г. и действителното потребление на вода и електричество. Предложение за собствениците, които са платили суми на „Емералд Хоспиталити“ ООД през 2018г., да платят само авансова вноска за 4 месеца от 2019г. Приемане за установено, че средствата, предоставени предварително за 2019г., са приходната част от бюджета за 2019г. Разходите от 2018г. до 31.12.2018г. да се изразходват само за текущи нужди. Плащане на дейността на членовете на УС и КС в бюджетите не е предвидено. Разрешаване на председателя на УС да плаща дълговете към „Емералд Хоспиталити“ ООД, EVN и ВиК, в следните случаи: при пълно спиране дейности в комплекс или начало на продажба на имуществото на „Емералд Хоспиталити“ ООД в резултат на неплатежоспособност.

 

Председателят на събранието Г-н Александр Сергеевич Твердохлебов, запозна присъстващите с изготвен бюджет за периода 2018/2019. Освен това поясни, че на територията на комплекс „Емералд Ризорт Бийч и Спа“ разположен в с. Равда, ул. "Македония" № 61, съществуват съоръжения, обекти, указват се услуги и др., предназначени за общо ползване от всяка една от етажните собственост.

 

Председателят на ОС прикани към гласуване присъстващите чрез попълване и подаване на бюлетини.

 

Гласували: 45.58 % от регистрираните участници. Негласували: 1.77 %. От всички гласували: 

 

„За“ – 32.09 %

„Против“ – 12.87 %

„Въздържали се“ – 0.61 %

 

Въз основа на резултатите от гласуването с мнозинство 67.79 % се при следното решение:

 

Утвърждава се бюджета за 2018/2019 с членски внос в размер от 14,4 евро на квадратен метър жилищна (или застроена) площ годишно (или 1,2 евро на месец). Установява се срок за плащане на членския внос за 2018г. до 15.09.2018г. Установява се срок за плащане на членски внос за 2019г. до 15.02.2019г. Депозитите и комуналните плащания ще са задължителни и тяхното неплащане ще е основание за спиране на доставката на електроенергия в имотите, принадлежащи на неплатилия собственик. Приходната част от бюджета за кризисната година 2018г. се сформира за сметка на собствениците, които не са платили вноските си в „Емералд Хоспиталити“ ООД. Потвърждава резултатите от провелото се на 04.05.2018г. кризисно общо събрание, както и приема приетите на него решения. Признава получените от собствениците средства по сметка на ЕС за правилно изпълнение на задължението им за плащане на членски внос. Установява депозит за комунални услуги в размер на 150 евро за електроенергия + 100 евро за вода (250 евро) през 2018 година. Депозитът за 2019г. се определя индивидуално за всяко помещение, като се вземе предвид салдото от депозита през 2018г. и действителното потребление на вода и електричество. Приема се предложение от собствениците, които са платили суми на „Емералд Хоспиталити“ ООД през 2018г., да заплатят само авансова вноска за 4 месеца от 2019г. Приемане за установено, че средствата, предоставени предварително за 2019г., се явяват приходна част от бюджета за 2019г. Разходите от 2018г. до 31.12.2018г. ще се изразходват само за текущи нужди. Плащане на дейността на членовете на УС и КС в бюджета не се предвижда. Разрешава на председателя на УС да заплаща дълговете към „Емералд Хоспиталити“ ООД, EVN и ВиК, в следните случаи: при пълно спиране дейности в комплекс или начало на продажба на имуществото на „Емералд Хоспиталити“ ООД в резултат на неплатежоспособност.

 

По точка втора от дневния ред:

 

Утвърждаване на правилник за вътрешния ред на етажна собственост /ЕС/ основан на стандартите на примерния правилник за вътрешния ред в етажната собственост, изработен от МРРБ на Република България.

 

По препоръка на Адвокат Цветомир Пламенов Милатов събранието се запозна с условията и правилата на Примерния правилник за вътрешния ред в етажната собственост, изработен от МРРБ на Република България, стандартите на който да бъде и Правилник за вътрешния ред на ЕС «Емералд А», състояща се от 4 входа "Емералд", "Кашмир", "Дамаск", "Сатен", разположени в ПИ с идент. 61056.502.569 по кадастрална карта на с. Равда, общ. Несебър, с административен адрес с. Равда, ул. "Македония" № 61.

 

Председателстващият подложи на гласуване това предложение.

 

Гласували: 44.32 % от регистрираните участници. Негласували: 3.03 %. От всички гласували: 

 

„За“ – 29.85 %

„Против“ – 13.61 %

„Въздържали се“ – 0.86 %

 

Въз основа на резултатите от гласуването с мнозинство 63.04 % се при следното решение:

 

Примерният правилник за вътрешния ред, предложен от МРРБ на Република България, се приема изцяло стандартите на който да бъде и Правилник за вътрешния ред на ЕС «Емералд А», състояща се от 4 входа "Емералд", "Кашмир", "Дамаск", "Сатен", разположени в ПИ с идент. 61056.502.569 по кадастрална карта на с. Равда, общ. Несебър, с административен адрес с. Равда, ул. "Македония" № 61.

 

По точка трета от дневния ред:

 

Установяване необходимостта за утвърждаване от Управителния съвет на договори, сключени от председателя на Управителния съвет в размер на не повече от 50 000 лева с един доставчик годишно, с изключение на договори и допълнителни договори с доставчици на електрическа енергия (ЕВН) и вода (ВИК Бургас). Членовете на УС и КС да не се намесват в текущите оперативни дейности на председателя на Управителния съвет.

 

Бе направено разяснение, че има спешна необходимост да се реагира незабавно при плащане на суми за нуждите на ЕС. А предвид броя на членовете на УС и наличието на КС, това прави процедурата тромава и изправя собствениците на ЕС пред кризисни ситуации.

 

Предложението бе подложено на гласуване.

 

Гласували: 44.32 % от регистрираните участници. Негласували: 3.03 %. От всички гласували: 

 

„За“ – 22.90 %

„Против“ – 19.04 %

„Въздържали се“ – 2.39 %

 

Въз основа на резултатите от гласуването с мнозинство 48.37 % се при следното решение:

 

Председателят има право самостоятелно без съгласие и одобрение от другите членове на УС и на КС да сключва договори и заплаща суми по тях в размер на не повече от 50 000 лева с един доставчик годишно, с изключение на договори и допълнителни договори с доставчици на електрическа енергия (ЕВН) и вода (ВИК Бургас). Членовете на УС и КС да не се намесват в текущите оперативни дейности на председателя на Управителния съвет.

 

По точка четвърта от дневния ред:

 

Предоставяне на информация за процедурата относно прекратяване действието на индивидуални договори с „Пайонир Девелопмент“ ООД и „Емералд Хоспиталити“ ООД с оглед отказа им да предоставят поддръжка от 30 април 2018г., както и процедурата по събиране на вземания от неизрядни етажни собственици.

 

Адвокат Цветомир Пламенов Милатов обясни, на присъстващите собственици и техни представители, че по отношение на договори за поддръжка и управление, които са нотариално заверени и вписани в Служба по вписванията по партидата на имотите, следва да бъдат заведени съдебни дела за прекратяване на въпросните договори. Такива договори, които пък не са нотариално заверени и вписани или са само нотариално заверени могат да бъдат прекратени, съответно развалени и без водене на процеси. С оглед учредената етажна собственост и приетия бюджет посъветва присъстващите да предприемат необходимите действия с цел прекратяване на сключени договори за поддръжка и управление с „Пайонир Девелопмент“ ООД и „Емералд Хоспиталити“ ООД поради отказа им да изпълняват задълженията си по сключените договори. В заключение обясни и процедурата по събиране на вземания от неизрядни към етажната собственост собственици. 

 

Председателстващият подложи на гласуване това предложение.

 

Гласували: 44.32 % от регистрираните участници. Негласували: 3.03 %. От всички гласували: 

 

„За“ – 31.22 %

„Против“ – 12.38 %

„Въздържали се“ – 0.73 %

 

Въз основа на резултатите от гласуването с мнозинство 65.93 % се при следното решение:

 

Да се предприемат действия с цел прекратяване на сключените договори за поддръжка и управление с „Пайонир Девелопмент“ ООД и „Емералд Хоспиталити“ ООД поради отказа им да изпълняват задълженията си по сключените договори. Да се предприемат законови действия по събиране на вземания от неизрядни към етажната собственост собственици. 

 

По точка пета от дневния ред:

 

Приемане на решение за одобряване на електронен адрес emerald2019.ru, като официален информационен ресурс за ЕС. Одобряване на политика на откритост и прозрачност, определена от стандартите на сайта: състоянието на плащанията, касовите бележки и салда по сметките на ЕС да са достъпни за всички регистрирани собственици. Регистрацията да е възможна чрез електронна поща на собственик, вписан в домовата книгата на ЕС. Достъпът за извършване на плащания чрез интернет банкиране да се предоставя на председателя на УС. Достъпът до информация чрез интернет банкиране да се предоставя на всички членове на УС и на КС.

 

След станалите разисквания по тази точка от дневния ред председателстващият събранието подложи на гласуване това предложение.

 

Гласували: 44.32 % от регистрираните участници. Негласували: 3.03 %. От всички гласували: 

 

„За“ – 30.52 %

„Против“ – 13.01 %

„Въздържали се“ – 0.79 %

 

Въз основа на резултатите от гласуването  с мнозинство 64.47 % от гласувалите се при следното решение:

 

Одобрява електронен адрес emerald2019.ru, като официален информационен ресурс на етажната собственост. Одобрява политиката на откритост и прозрачност, определена от стандартите на сайта в това число: статус на плащанията, касови бележки и салда по сметките на ЕС ще са достъпни за всички регистрирани собственици. Регистрацията е възможна чрез предоставяне на електронна поща на собственик, вписана в домовата книгата на ЕС. Достъпът за извършване на плащания чрез интернет банкиране се предоставя изключително на председателя на УС. Достъпът до информация чрез интернет банкиране се предоставя и на всички членове на УС и на КС.

 

По точка шеста от дневния ред:

 

Предоставяне правомощия на председателя на УС на ЕС да предприема действия по разкриване на индивидуални партиди за ток и вода.

 

След провелите се дискусии и разисквания стана ясно, че партидите за вода и ток са общи както за етажната собственост „Емералд А“, така и за целия комплекс. Същите се водят на името на дружеството "ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ" ООД, ЕИК 175062433, съответно за ток: измервателна точка (ИТН) 2738981 и за вода: кл. номер 218724. Това от своя страна води до създаване на предпоставки от изключване на тока и водата в целия комплекса, поради неплащане на разходи за комунални услуги (ток и вода)  от страна на титуляра на партидата. Както и възможността му безпречинно и по собствено усмотрение да изключва подаването на ток и вода в жилище/а под предлог, че тече „профилактика“. Повечето от присъстващите на ОС стигнаха до заключение, че е наложително да се предприемат необходимите действия по разкриване на индивидуални партиди за ток и вода или поне титуляра на партидата да бъде заменен.

 

Председателстващият подложи на гласуване това предложение.

 

Гласували: 44.32 % от регистрираните участници. Негласували: 3.03 %. От всички гласували: 

 

„За“ – 31.15 %

„Против“ – 12.00 %

„Въздържали се“ – 1.17 %

 

Въз основа на резултатите от гласуването с мнозинство 65.79 % се при следното решение:

 

Да се предприемат необходимите действия по разкриване на индивидуални партиди за ток и вода или поне титуляра на партидата да бъде заменен. Възлага на председателя на УС на ЕС и/или на трето лице което последния упълномощи, правомощия да представлява Етажната собственост пред ВиК – Бургас, ВиК – Несебър, Централно управление на ВиК „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление в област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, р-н Централен, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, пред „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД, ЕИК 175370769, със седалище и адрес на управление в област София, община Столична, гр. София 1000, район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 3, ЕВН Електроразпределение, ЕВН Електроснабдяване, КЕЦ Поморие и др. във връзка с прехвърляне на партида за електричество и вода и/или разкриване на индивидуални такива. 

 

По точка седма от дневния ред:

 

Предоставяне правомощия на председателя на УС на ЕС да оказва съдействие на собственици да отдават под наем техни имоти.

 

След станалите разисквания по тази точка от дневния ред председателстващият събранието подложи на гласуване това предложение.

 

Гласували: 44.32 % от регистрираните участници. Негласували: 3.03 %. От всички гласували: 

 

„За“ – 30.52 %

„Против“ – 13.01 %

„Въздържали се“ – 0.79 %

 

Въз основа на резултатите от гласуването с мнозинство 62.91 % се при следното решение:

 

Предоставят се правомощия на председателя на УС на ЕС да оказва съдействие на собственици да отдават под наем техните имоти.

 

По точка осма от дневния ред:

 

Утвърждаване разделянето на услуги за членовете на етажната собственост на общи и индивидуални. Общи услуги: охрана, почистване на общите части на сградата и територията на комплекса, техническа поддръжка на обща инфраструктура, поддръжка на зелени площи и паркове, поддръжка на външни басейни, детска площадка, рецепция. Собствениците да заплащат за други услуги отделно.

 

Всички присъстващи без разногласия приеха и отчетоха факти, че: Комплекс „Емералд Ризорт Бийч и Спа“, се състои от една основна сграда – "Емералд", състояща се от 4 входа "Емералд", "Кашмир", "Дамаск", "Сатен", и четири отделно стоящи сгради – вила „Багира“, вила „Шали“, вила „Икат“ и вила „Мадрас“. На територията на комплекс „Емералд Ризорт Бийч и Спа“ разположен в с. Равда, ул. "Македония" № 61, съществуват съоръжения, обекти, указват се услуги и др., предназначени за общо ползване.

 

След станалите разисквания по тази точка от дневния ред председателстващият събранието подложи на гласуване това предложение.

 

Гласували: 44.32 % от регистрираните участници. Негласували: 3.03 %. От всички гласували: 

 

„За“ – 31.59 %

„Против“ – 12.00 %

„Въздържали се“ – 0.73 %

 

Въз основа на резултатите от гласуването с мнозинство 66.72 % се при следното решение:

 

Утвърждава се и се разделят услугите за членовете на етажната собственост на общи и индивидуални такива. Общи услуги са: охрана, почистване на общите части на сградата и територията на комплекса, техническа поддръжка на обща инфраструктура, поддръжка на зелени площи и паркове, поддръжка на външни басейни, детска площадка, рецепция. Собствениците да заплащат за други услуги отделно.

 

По точка девета от дневния ред:

Одобряване инсталирането и използването на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, с цел да осигуряване на сигурност в комплекса на собствениците, техните гости и имуществото. Приемане на решение използването на система за видеонаблюдение да се извършва денонощно. УС да определи местата за инсталиране на системите. Службите за сигурност и официалните органи да имат право на достъп до видеозаписите съгласно закона.

 

Председателстващият подложи на гласуване тази точка от дневния ред.

 

Гласували: 44.32 % от регистрираните участници. Негласували: 3.03 %. От всички гласували: 

 

„За“ – 30.51 %

„Против“ – 12.63 %

„Въздържали се“ – 1.18 %

 

Въз основа на резултатите от гласуването с мнозинство 64.43 % се при следното решение:

 

Одобрява се инсталирането и използването на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, с цел осигуряване на сигурност в комплекса на собствениците, техните гости и имуществото. Използването на система за видеонаблюдение ще се извършва денонощно. УС ще определи местата за инсталиране на системите. Службите за сигурност и официалните органи ще имат право на достъп до видеозаписите съгласно закона.

 

 

 

По точка десета от дневния ред:

 

Приемане на решение на освобождаване на членовете на контролния съвет и избор на нови членове на КС

 

На всички присъстващи се поясни, че Контролният съвет, че съгласно разпоредбата на чл. 24 от ЗУЕС контролният съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима, като и че той е органът, който контролира дейността на управителния съвет, респективно управителя по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за изразходването на средствата на етажната собственост. Разясни се, че в конкретния случай, контролния съвет на ЕС „Емералд А“ се състой от трима членове, е именно: Елена Фортуна, Татьяна Чулкова и Шон Лацио. С оглед значителния брой самостоятелни обекти в ЕС и множеството собственици се направи предложение сегашните членове на контролния съвет да бъдат освободени, като вместо тях се изберат нови девет членове, като следва:

 • Дейвид Теобалд
 • Дуг Нок
 • Александр Лактионов
 • Александр Якунин
 • Виталий Костючик
 • Галина Фридлянд
 • Ольга Сабурова
 • „Икат“ ЕООД, чрез управител Сергей Валентинович Лобко
 • „Синтера Инвестмънт Систем“ ЕООД, чрез управител Дмитрий Аттикович Опарин

 

След станалите разисквания по тази точка от дневния ред председателстващият събранието подложи на гласуване това предложение.

 

Гласували: 44.32 % от регистрираните участници. Негласували: 3.03 %. От всички гласували: 

 

„За“ – 24.97 %

„Против“ – 15.83 %

„Въздържали се“ – 3.52 %

 

Въз основа на резултатите от гласуването с мнозинство 52.74 % се при следното решение:

 

Прекратява се мандатът на членовете контролния съвет в състав: Елена Фортуна, Татьяна Чулкова и Шон Лацио. Вместо тях се избира нов контролен съвет с предвидения в закона мандат с членове:

 

 • Дейвид Теобалд
 • Дуг Нок
 • Александр Лактионов
 • Александр Якунин
 • Виталий Костючик
 • Галина Фридлянд
 • Ольга Сабурова
 • „Икат“ ЕООД, чрез управител Сергей Валентинович Лобко
 • „Синтера Инвестмънт Систем“ ЕООД, чрез управител Дмитрий Аттикович Опарин

 

Предоставя възможност на новите членове на контролния съвет да избират от своя състав председател.

 

След обсъждане и вземане на решение по всички точки от дневния ред, председателят събранието – Г-н Александр Сергеевич Твердохлебов, констатира, че всички въпроси по дневния ред са изчерпани, поради което обяви събранието за закрито с така приетите решения.

 

Час на завършване на ОС на ЕС – обявен в 16:37 часа, 07.08.2018г.

 

 

Председател на общото събрание:

 

 

Г-н Александр Сергеевич Твердохлебов:…………………..……..…………..………….                                                                                                            

                                                                                       /име, фамилия и подпис/

 

 

Протоколист/секретар на общото събрание:

 

Адвокат Цветомир Пламенов Милатов:……….……………………..…….…………….                                                                                                           

                                                                                       /име, фамилия и подпис/