Бюлетина за гласуване    № 1                                                         Председател УС

                                     на Общото събрание на собствениците на етажна собственост в „Емералд“ А               Твердохлебов А.С.

7 августа  2018 година

Секретар Цветомир Милатов, адвокат; отчетна комисия: Виталий Костючик, Ольга Сабурова, Галина Фридлянд

Събранието се провежда на адрес: с. Равда, ул. Македония, 61, к.с. Емералд, етаж 0

Информация за собственика (трите имена или пълното име на организацията):

                                                                                                            

Апартамент №:

 

Телефон за връзка, e-mail

 

Площ / брой гласове

 

Информация за упълномощеното лице (трите имена, апартамент №)

_______________________________________________________________________________                                                                     

С моя глас приемам следните решения на въпросите:

 

  1. Утвърждаване на бюджет 2018/2019 с членски внос в размер – 14,4 евро на квадратен метър жилищна (или застроена) площ годишно (или 1,2 евро на месец). Установете срока за плащане на членския внос за 2018 г. до 15.09.2018 г. Установете срока за плащане на членски внос за 2019 г. до 15.02.2019. Депозитите и комуналните плащания са задължителни и тяхното неплащане е основание за спиране на доставката на електроенергия за помещения, принадлежащи на нарушителя. Приходната част от бюджета на кризисната година 2018 се формира за сметка на собствениците, които не са платили вноските си в ООД „Емералд Хоспиталити“. Удължаване на ефекта от тази резолюция на общото събрание за периода от 04.05.2018 г., признаване на получените от собствениците средства по сметка на ЕС чрез правилно изпълнение на задължението за плащане на членски внос. Установяване на депозита за комунални услуги в размер на 150 евро електроенергия + 100 евро вода (250 евро) през 2018 година. Депозитът за 2019 г. ще бъде определен индивидуално за всяко помещение, като се вземе предвид салдото от депозита за 2018 г. и действителното потребление на вода и електричество. Предложение за собствениците, които са платили премиите за ЕХ през 2018 г., да платят аванс за 4 месеца от 2019 г. Да се ​​установи, чесредствата, предоставени предварително за 2019 г., са приходната част от бюджета за 2019г. Разходите от 2018г. до 31.12.2018 г. се допускат само за текущи нужди. Плащането на дейността на членовете на УС и КС в бюджетите не е предвидено. Да се разреши на председателя на УС да плаща дълговете към EX, EVN и ВиК, в следните случаи: за пълно спиране на дейности в комплекс EX (през май 2018г.) или началото на продажба на имуществото на EX в резултат на банкрутство.

 

ЗА

ПРОТИВ

 

 

Воздержался

 

 

 

 

                Собственик/пълномощник _________________________________________ (трите имена)