Правилник за вътрешния ред на етажната собственост           

                                                                                  

                       

Чл. 1. Настоящите правила регулират отношенията между собствениците на обекти в сградата на "Емералд А" в режим на етажна собственост на комплекса "Емералд Ризорт Бийч и СПА", област Бургас, община Несебър, с. Равда, ул. Македония, къща 61, с идентификационен номер 61056.502.569,

Чл. 2. Собствениците на самостоятелни обекти в сградата, членовете на техните семейства, наемателите, както и посетителите трябва да спазват разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и настоящите правила.

 

II.  Управление на етажната собственост.

Чл. 3. Управителни органи на етажната  собственост (ЕС) са:

    -  Общо събрание;

    -  Управителен съвет (УС)/управител.

    -  Надзорен съвет (КС)/надзирател.

Чл. 4. Общото събрание на етажната собственост.

Общото събрание на ЕС може да взема решения по всички въпроси, засягащи вътрешните правила, използването и поддръжката на общите части. При организирането, свикването, провеждането и обявяването на приетите решения се прилагат съответните разпоредби на ЗУЕС и настоящите Правила.

Чл.5. При свикване на Общото събрание в неотложни случаи, съгласно чл. 12, ал. 5 (5) от ЗУЕС Дневния ред на Общото събрание в неотложни случаи трябва да съдържа въпроси, единствено свързани с този неотложен случай. Забранено е да се включва в дневния ред такова Общо събрание на въпроси, свързани с преизбирането/ избирането на изпълнителни и надзорни органи на етажната собственост.

 

III. Създаване и спазване на вътрешните правила в сградата.

Чл. 6. Основните задължения на собствениците, ползвателите и жителите са установени в член 6 от ЗУЕС.

В допълнение:

Чл. 7. Собствениците са длъжни да плащат членски внос и депозит за комунални услуги, осигурени от Общото събрание, в срок до 15 февруари тази година, освен ако решението на общото събрание на собствениците не предвижда друго. След тази дата върху дължимата сума започват да се начисляват санкции в размер на  0,025% от размерът на задължението за всеки ден закъснение. Управителният съвет (управителя) може да изпрати молба до съда за възстановяване на дълговете и санкциите.

Чл. 8. Жителите и посетителите в сградата трябва да използват техническото оборудване на сградата в съответствие с настоящите правила и инструкции за тяхната експлоатация и поддръжка. Ако се установи дефектно оборудване в резултат на неправилна употреба от дадено лице, на това лице (на собственикът и/или неговите гости) ще бъдат "вписани" всички разходи за ремонт или замяна на това оборудване, възникнали в резултат на действията им.

Чл. 9. При отсъствие на собственика за повече от 2 седмици, обектът се изключва от електричеството чрез превключвателя в разпределителното табло (ГРТ). В този случай собственикът е длъжен също така да спре водата в своя обект или тя ще бъде спряна от администрацията.

Чл.10. При установяване на аварии, щети и/или унищожаване на техническите съоръжения, части от сградата и/или прилежащите части, незабавно следва да се уведоми председателят на УС на ЕС или друг член на управителните органи с цел ограничаване на  щетите и своевременното им поправяне.

Чл. 11. Жителите и посетителите не трябва да допускат замърсяване на общите части и прилежащите помещения в близост до сградата. Забранено е да се изхвърлят торби с лични битови отпадъци и големи боклуци (включително опаковки от домакински уреди) в кошчетата за боклук в сградата и в съседната територия. Също така е забранено да се оставят торби с боклук и обемисти отпадъци в коридорите и по стълбите. Битовите отпадъци трябва да се изхвърлят в контейнерите за боклук само на специално обозначените места. На извършителите на нарушения по този член се налага глоба от 100 лв за физически лица или 200 лв. за юридически лица.

Чл. 12. Забранено е в сградата (в коридори и зали) заниманието с активни игри (например игри с топка, игри, свързани с бягане, шум и колоездене). Забраната не се прилага за игри на маса и игри за тенис на маса на мястото, определено за тази цел от Управителния съвет. На извършителите на нарушения по този член се налага глоба от 100 лв.

Чл. 13. За поведението на посетителите отговорност носят собствениците и постоянните жители на тази собственост. В случай на повреда на общите части, прилежащите площи или техническото оборудване от посетителите, те носят солидарна имуществена отговорност със собствениците и постоянно пребиваващите. За причиняването на щети на извършителите се налага глоба от 100 лв. и задължение за пълно обезщетение на вредите.

Чл. 14. Управителният съвет (управителя) е длъжен да осигури денонощна охрана на сградата и прилежащите й територии.

Чл. 15. Председателят на управителния съвет (управителя) или упълномощеното от него лице, е длъжен да изготви и поддържа редовно Книга на етажната собственост съгласно чл. 7 ЗУЕС.

Чл. 16. Собствениците на самостоятелни обекти в сградата са длъжни своевременно да въведат данни в Книгата на етажната собственост в съответствие с чл. 7 ЗУЕС.

Чл. 17. Забранява се шуменето, използването на озвучителни системи, извършването на производствени дейности и ремонтни дейности, които нарушават спокойствието на останалите жители, от 22:00ч. вечер до 8ч. сутрин и от 14ч. до 16ч. след обяд. Ограничението се отнася за прилежащата територия, търговското пространство на територията на етажната собственост, коридорите и залите в сградата и балконите. Изключения се допускат само с разрешение на председателя на Управителния съвет или управителя. На извършителите на нарушения по този член се налага глоба от 100 лева за физически лица или 300 лева за юридически лица.

Чл. 18. Забранява се плуването в откритите басейни на територията на комплекса след 20:00 часа. На извършителите на нарушение на този член се налага глоба от 50 лева.

Чл. 19. Забранен е престоят в празни басейни на лица, различни от членовете на Управителния съвет, и служителите на изпълнителя. На извършителите на нарушение по този член се налага глоба от 50 лева.

Чл. 20. Забранено е съхраняването на вещи и сушенето на дрехи над парапета на балконите. Забраната не се прилага за апартаменти, намиращи се на ниво 0.

Чл. 21. Забранено е да се използват конструкции за окачване на дрехи отвън на балкона и от прозорците.

Чл. 22. Забранено е поставянето на лошо закрепени предмети на балконите и прозорците, застрашаващи безопасността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите.

Чл. 23. Забранено е използването на всякакви видове пиротехника на територията на комплекса. На извършителите на нарушения по този член се налага глоба от 100 лева за физически лица или 300 лева за юридически лица.

Чл. 24. Не може да поставяте вещи, строителни материали, лесно запалими опасни вещества, отпадъци и други предмети върху стълбищата, стълбите и другите места за общо ползване.

Чл. 25. Забранява се разхождането на домашни любимци на територията на комплекса. В случай, че домашен любимец остави свои екскремент на територията на комплекса, в коридорите, залите или по стълбите на сградата, собственикът на това животно е длъжен незабавно да отстрани тези екскременти. На извършителите на нарушение по този член се налага глоба от 100 лева.

Чл. 26. Забранено е даването на подслон на бездомни кучета или други животни в коридорите, стълбищата и други общи части на сградата. На извършителите на нарушение по този член се налага глоба от 100 лева.

Чл. 27. Не се разрешава изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци, както и премахването на дим от прозорците, балконите и стълбите. На извършителите на нарушение по този член се налага глоба от 100 лева.

Чл. 28. Забранено е да се хвърлят неща в канализацията, строителни материали, отпадъци, течни опасни вещества, нефтопродукти и др. В случай, че се установи виновникът, причинител на запушване или повреждане на канализацията, разходите за възстановяване са изцяло за негова сметка. 

Чл. 29. Забранено е запалването на запалими материали в тавански помещения и мазета, ако не се спазват правилата за пожарна безопасност.

Чл. 30. За осигуряване на спокоен и безопасен живот е създадена система за ограничаване и контрол на достъпа до територията на етажната собственост.

Чл. 31. Общото събрание на етажната собственост може да установи също и други мерки или ограничения с цел да се гарантира тишината, спокойствието, сигурността и редът в сградата.

IV.  Контрол и наказания.

Чл. 32. Управителният съвет (управителя) води отчет за встъпилите членски вноски и депозити и контролира спазването на сроковете за плащане.

Чл. 33. За установяване на нарушения на правилата в сградата и на прилежащата територия, има 24-часово видеонаблюдение. Достъп до записите на видеокамерите имат членове на Управителния съвет и служители упълномощени да охраняват.

Чл. 34. Обявяването и събирането на глоби и обжалването на решения за тяхното обявяване се извършват в съответствие с чл. 57 ЗУЕС.

V.  Заключителни разпоредби.

   Настоящите правила са приети от Общото събрание на етажната собственост, проведено на 7 август 2018 г.

   С приемането на настоящите правила вече не са валидни всички предишни правила за вътрешния правилник на етажната собственост.

 

УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ:

 

Председател УС: ………………………………

Членове: 1. ………………………………

                 2. ………………………………

                 3. ………………………………

                 4. ……………………………....