РЕШЕНИЕ

 

№41                                                        06.02.2020 г.                                           гр. Несебър

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Несебърският районен съд                                                                       граждански състав  на осемнадесети декември през две хиляди и деветнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                         Председател: Нина Моллова- Белчева

секретар Атанаска Ганева

като разгледа докладваното от с. Моллова- Белчева

гр.д.№ 1010 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото обединява и производствата по гр.д. № 1040/2018 г. и гр.д. № 1079/2018 г., трите по описа на РС- Несебър.

Производството по гр.д. № 1010/2018 г. е било образувано по повод исковата молба на А.С.Т., гражданин на Руска Федерация, роден на *** г., с искане за отмяна на решения на Общото събрание, проведено на 01.10.2018 г., на Етажната собственост „Емералд А”, състояща се от 4 входа, разположени в поземлен имот с идентификатор ************с адрес в с. Равда, ул. ************, представлявана от адв. Г.С.. Твърди се, че Т. е собственик на недвижим имот- самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 61056.502.569.1.561, представляващ Студио № Е 624, с адрес: село Равда, община Несебър, област Бургас, Курортен апартаментен комплекс „Емералд”, крило „Емералд”, ет. 6, сграда № 1- „Емералд”. Заявява се, че на 08.10.2018 г., на информационното табло във фоайето на централния вход на сградата в режим на етажна собственост „Емералд А”, било поставено съобщение, че на 01.10.2018г. било проведено Общо събрание на собствениците в комплекса. Сочи се, че взетите решения били незаконосъобразни и следвало да бъдат отменени, тъй като били взети при нарушение на процедурните правила, предвидени в ЗУЕС за свикване и провеждане. Заявява се, че събранието, проведено на 01.10.2018г., било свикано по реда на чл. 12, ал. 4 от ЗУЕС, с покана от „Емералд Хоспиталити” ООД, представлявано от управителя И.П.И., поради нежелание от страна на Т. да свика общо събрание на посочената от Иванов дата. В поканата бил посочен следния дневен ред: Точка 1- Обсъждане и вземане на решение за избор на нов управителен съвет на етажната собственост; Точка 2- Обсъждане и вземане на решение за избор на нов контролен съвет на етажната собственост; Точка 3- Обсъждане и вземане на решение за определяне на размера на таксата за управление и поддръжка в етажната собственост; Точка 4- Обсъждане и вземане на решение за определяне на размера на таксата за фонд ремонт и обновление в етажната собственост; Точка 5- Обсъждане и вземане на решение за подписване на договор за услуги по поддръжка и управление с менажираща фирма; Точка 6- Други. Заявява се, че в поканата не били посочени притежаваните от собственика- инициатор самостоятелни и идеални части, което затруднявало установяване на обстоятелството дали били налице 20 % от идеалните части на сградата, необходими за свикване на ОС. Въпросите, указани в поканата, било недопустимо да бъдат предмет на общо събрание, тъй като като правно основание за свикване на събранието била посочена разпоредбата на чл. 12, ал. 4 от ЗУЕС. Твърди се, че на 05.09.2018г. на ищецът, като председател на Управителния съвет на Етажната собственост „Емералд А” /ЕС/, било връчено искане от И.П.И. по реда на чл. 12, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) за свикване на общо събрание, което да се проведяло на 25.09.2018г. от 13:30 часа. В 10-дневният срок по чл. 12, ал. 3, на 14.09.2018г. Т. поставил съобщение, с което свиквал Общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на ЕС, състояща се от 4 входа- "Емералд", "Кашмир", "Дамаск", "Сатен", но за дата 05.08.2019 г., с аргумент, че тогава повечето собственици и/или техни представители ще се намират в комплекса. Въпреки това И.И., независимо че не бил изтекъл срока по чл. 12, ал. 3 от ЗУЕС, разпратил покани до останалите етажни собственици за свикване на общо събрание, което щяло да се проведе на 25.09.2018г. от 13:30 часа в конферентната зала на сградата. В този смисъл свиканото събрание не било свикано от лице, имащо правомощие за това. Твърди се, че искането, на основание чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от ЗУЕС, не било подписано от посоченото в него лице, и било връчено от А.К., която нямала никакво отношение. В тази връзка се оспорва подписа, положен в искането, като се заявява, че той не бил положен от И.П.И., като представляващ "Емералд Хоспиталити" ООД. Оспорва се и подписа в поканата за ОС. Нарушена била и императивната разпоредба на чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС., тъй като следвало в срок до 08.10.2018г. включително, на видно и общодостъпно място на входа на сградата да бъде поставено съобщение за изготвен протокол, което не било сторено, като липсвал и протокол за поставяне на съобщение в тази връзка. На 02.10.2018г. ищецът поискал да се снабди от Община Несебър с копие от протокол от проведеното на 01.10.2018 г. общо събрание, но получили отговор, че такъв нямало депозиран. На следващо място се твърди, че мястото, на което било проведено събранието, не отговаряло на посоченото в поканата, а се провело в конферентната зала на етаж нула, ниво минус едно на сградата, която зала била с ограничен достъп, тъй като на входа имало охранители и представители на "Емералд Хоспиталити" ООД, които отказали да пуснат Т. и други собственици в разрез с нормата на чл. 16, ал. 1 от ЗУЕС. Ищецът твърди незаконосъобразност на решенията и поради нередовното му уведомяване, тъй като липсвало покана за свикване на ОС, изготвена на български език, която следвало да бъде поставена на видно и общодостъпно място на входа на сградата, като собствениците, които отсъствали повече от един месец, не били уведомени писмено на посочен от тях електронен адрес или по телефон в нарушение на чл. 13, ал. 2 от ЗУЕС. С оглед на така изложеното се моли да бъдат отменени всички решения.

В срокът по чл.131 от ГПК от ответната ЕС постъпи писмен отговор, с който се навеждат доводи за недопустимост, респективно неоснователност на претенцията. Твърди се, че исковата молба е подадена след изтичане на срока по чл.40, ал.2 от ЗУЕС. Оспорва се качеството на ищеца на собственик на самостоятелния обект, както и че същия се намирал в ответната етажна собственост. Заявява се оспорване на всички твърдения на ищеца. Твърди се, че участието в събранието било въпрос на личен избор, както и че не съществувало изискване и задължение за изпращане на поименна покана до всеки един от собствениците. Общото събрание било свикано от „Емералд Хоспиталити” ООД по реда на чл.12, ал.4 от ЗУЕС съгласно покана, поставена на 19.09.2018 год., в 16.15 часа, на таблото за обявления във входното фоайе до рецепцията на ЕС, като върху самата покана били отбелязани датата и часът на поставянето, и бил съставен нарочен протокол от 19.09.2018 год. Заявява се, че представената от ищеца покана била неавтентична, тъй като не била подписана от управителя на дружеството- И.И.. Не се спори, че дневният ред в поканата бил този, посочен в исковата молба. Твърди се, че няма изискване в поканата да бъдат посочени притежаваните от собственика самостоятелни обекти и ид.ч. към него. Не се оспорва и обстоятелството, че И.И., в качеството си на управител на „Емералд Хоспиталити” ООД, бил отправил искане на основание чл.12, ал.2 от ЗУЕС за свикване на Общо събрание на етажната собственост, което било получено от управителя на 05.09.2018 год., като на исканата от Иванов дата, ищецът не свикал така поисканото събрание. Последното дало основание на Иванов да свика процесното общо събрание на 01.10.2018 год. По отношение на лицето А.К. А.се заявява, че същата била служител в „Емералд Хоспиталити” ООД и пълномощник на управителя. Заявява се, че не съществува ограничение във времево отношение през коя част на годината да бъде провеждано едно събрание, като се твърди, че комплекса се обитавал целогодишно и не бил със сезонен характер. Относно твърденията за нарушение на чл.16, ал.2 от ЗУЕС се твърди, че с оглед отказа на Т. да свика поисканото събрание и неприсъствието му, нямало пречка събранието да се председателства от друго избрано лице. В протоколът от проведеното събрание било посочено, че неразделна част от него бил списъка на присъстващите, оформен като присъствен лист, в който били посочени явилите се лица, пълномощници и притежаваните идеални части от общите части на сградата, както и пълномощните на представителите, в които били отразени присъствалите етажни собственици. Ясно било отразено и всеки от присъстващите какъв вот бил изразил при гласуването. Протоколът носел подписите на председателстващия събранието и на протоколчика. Събранието било проведено на посочените в поканата дата, час и място. Заявява се, че не 08.10.2018 г., както се твърди в исковата молба, а на 05.10.2018 год., в 10.15 часа, на таблото за обявления във входното фоайе на сграда А- „Емералд А”, се поставило съобщение по чл.16, ал.7 от ЗУЕС за изготвен протокол, за което бил съставен протокол, подписан от управителя на ЕС и собственика „Еврозони 4” ООД. Във връзка с твърденията на ищеца за невярност на процентите притежавани идеални части от общите части на сградата на присъствалите на общото събрание собственици, се заявява, че същите били правилни и коректно изчислени. По отношение избора на председател на УС се твърди, че това било действие, последващо атакуваните решения, и нямало връзка със законността на избора на УС. Председателят бил вписан в предвидения за това регистър, разполагал с представителна власт и изборът му не бил оспорен. По таблица за площоразпределение, представена към отговора, се заявява, че е била извършвана както регистрацията, така и последващото гласуване по точките от дневния ред при приемането на решенията. В списъка на присъстващите ясно било отразено кой от собствениците се представлявал лично и кой- чрез пълномощник. Заявява се, че за член на УС не бил избран Д.М., а собственика „ЕВРОЗОНИ-4" ООД като самостоятелно юридическо лице. Твърди се, че без правно значение било обстоятелството, че мандата на стария УС и КС не били изтекли и нямало пречка предсрочно да бъдат избрани нови органи. По отношение решенията по т.3 и т.4 се твърди, че комплексът бил специфичен, тъй като съставлявал луксозен апартаментен хотел Спа Емералд Резорт, категоризиран с пет звезди. Ясно в решението било посочено по отношение на дължимите такси за поддръжка, че ставките са за квадратен метър площ на обекта в това число и общите части от сградата към него, като всеки собственик имал право на избор от няколко пакета. Решенията за сроковете за плащане, за избор на пакета и последиците от неизпълнението допълвали решението по т.3, а не съставлявали самостоятелни такива. Решението по т.5 не представлявало такова по чл.19, ал.8 от ЗУЕС. По т.6 от дневния ред не били взети решения.

Производството по гр.д. № 1040/2018 г. по описа на РС- Несебър е образувано по исковата молба на А.В.Л., роден на *** г., гражданин на Руска Федерация, с искане за отмяна на сочените по- горе решения от същото общо събрание. Заявява се, че същият е собственик на самостоятелен обект в сградата, съставляващ апартамент ЕС205, крило Сатен. Твърденията в обстоятелствената част са идентични с тези по исковата молба на Т.. Навеждат се допълнителни доводи като се заявява нарушение и на нормата на чл.16, ал.2 от ЗУЕС, тъй като избраният председател на събранието не бил управител на ЕС, нито собственик в сградата. Наред с това било направено едновременно предложение за избор на председател и секретар- протоколист и било проведено общо гласуване, което бил в разрез с нормата на чл.16, ал.4 от ЗУЕС. Протоколът не съдържал мястото на провеждане на събранието, явилите се лица и идеалните части, които те представляват, както и начина, по който били гласували. Съобщението за изготвеният протокол не било подписано от правоимащите лица. Събранието било проведено не в обявения час, неправилно били изчислени ид.ч. от общите части, което водело до неправилно изчислен кворум и липса на такъв. Липсвали пълномощни към протокола от ЕС.

В срокът по чл.131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ЕС, който припокрива напълно този по исковата молба на Т., поради което не е нужно да бъде приповтарян.

Производството по гр.д. № 1079/2018 г. по описа на съда е образувано по исковата молба на О.А.А., роден на *** г., гражданин на Руска Федерация, с искане за отмяна на решенията по същото общо събрание. Твърди се, че А. бил собственик на недвижим имот в к-с "Емералд", бл.А (сграда А) представляващ Апартамент №Д324 (D324), с кадастрален идентификатор №61056.502.569.1.264. Заявява се, че същият не присъствал на събранието пораде ненадлежно уведомяване, тъй като покана не му била изпращана. Приповтарят се твърденията, заложени в исковата молба на Т. и Л.. Допълва се, че събранието било проведено в неподходящо време, когато комплекса не се обитавал от собствениците, които били предимно чужди граждани. В законоустановеният 7-дневен срок по чл.16, ал.7 от ЗУЕС съобщението за изготвен протокол не било съставено, подписано и поставено на видно и общодостъпно място на сградата. Нарушена била разпоредбата на чл.19, ал.4 от ЗУЕС, тъй като в избора на председател на УС на ЕС не били участвали всичките пет членове, а само трима. Нарушена била разпоредбата на чл.14, ал.4 от ЗУЕС, тъй като Г.С. представлявал повече от трима собственика- "Емералд Хоспиталити" ООД, Л.К., "Търговско предприятие Прасковейское" и И. С.. Предвид на това кворумът за провеждане на ОС бил незаконосъобразно сформиран, както и мнозинството при вземане на решенията по точките от дневния ред, поради което било налице нарушение на императивната разпоредба на чл.15, ал.2 от ЗУЕС. Изборът на УС и КС бил сторен преди изтичане мандата на стария, като нямало нарочно решение за предсрочно прекратяване мандата на стария УС и КС. За член на УС на ЕС незаконосъобразно било избрано лицето В.А.Б., като представляващ "Био Терм Технолоджи" ООД, предвид на това, че същият не представлявал дружеството. За член на УС на ЕС незаконосъобразно било избрано само лицето Д.И.М., като представляващ "Еврозони 4 " ООД, предвид на това, че дружеството се представлявало от двама управители заедно. По решението по т.3 се твърди нарушение на разпоредбата на чл.51 от ЗУЕС, тъй като при определяне на таксите не бил зачетен броя на собствениците, а се определяло на кв.м.

В срокът по чл.131 от ГПК е постъпил писмен отговор на ответната ЕС, припокриващ се дословно с тези по останалите искови молби.

Съдът, като взе предвид становищата на страните, приложения по делото доказателствен материал и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството е с правно основание чл. 40, ал.1 от ЗУЕС.

От приложените по делото нотариални актове се установява, че ищците са етажни собственици в процесната етажна собственост и в този смисъл са процесуално легитимирани да оспорват законосъобразността на взетите решения. По направените твърдения от ответната ЕС за недопустимост на претенциите, съдът се е произнесъл с нарочно определение от 24.01.2019 г., с което е приел, че и трите искови молби са подадени в срока по чл.40, ал.2 от ЗУЕС, поради което се явяват допустими.

От страна на единият от процесуалните представители на ищецът Т. бе направено искане за постановяване на неприсъствено решение. Съгласно разпоредбата на чл.238, ал.1 от ГПК, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение ако ответникът не е представил писмен отговор на исковата молба и не се е явил в първото по делото заседание, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. В случая и по трите искови молби е постъпил писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК, като в първото по делото заседание е участвал представител на ответника, поради което хипотезата на сочената норма не е налице.

С оглед вида на настоящата претенция /конститутивен иск/, съдът дължи произнасяне само досежно посочените в исковата молба твърдени нарушения.

Наведените от ищците твърдения относно незаконосъобразността на решенията на проведеното общо събрание могат да бъдат отнесени най- общо в две групи, а именно: допуснати нарушения при свикването на събранието и допуснати нарушения при провеждането на събранието, респективно съставянето и обявяването на протокола.

По възраженията относно допуснати нарушения при свикването на общото събрание:

От страна на ищците е представено незаверено копие на покана за свикване на общо събрание, за която се твърди, че е подписана от управителя на „Емералд Хоспиталити” ООД, и в която е посочено, че поради нежелание на управителя на ЕС- ищецът Т. да свика общо събрание след изпратено и получено от него уведомление, на основание чл.12, ал.4 от ЗУЕС, дружеството свиква събрание за 01.10.2018 г. от 09.00 ч., което да се проведе в „голямата зала” в сграда „Емералд А”. Посочен е и дневен ред. Положен е подпис под „свикващ събранието” и печат на дружеството „Емералд Хоспиталити” ООД. От страна на ответната ЕС бе оспорена така представената с исковите молби покана, като се заяви, че тази покана не е подписана от управителя на дружеството и същата не е тази, въз основа на която било свикано събранието. В тази връзка се представи екземпляр от покана, която видимо се различава от приложената към исковите молби. При сравняване на двата документа с просто око се констатира, че в представената от ЕС покана е посочена дата и час на поставянето й- 19.09.2018 г., 16,15 ч., „Равда, к.с. Емералд”, елементи, които не съществуват в другата. Наред с това е подписана с подпис, който видимо се различава от този на поканата, представена от ищците. Положението на печата при поставянето му също се различава. Налице е и удебеляване на шрифта при описанието относно свикването на общо събрание на коя ЕС се прави с тази покана. В този смисъл бе направено искане от страна на ищците да бъде задължена ответната ЕС да представи оригинала на поканата. В съдебно заседание бе представен оригинал, който не бе идентичен с поканата, представена от ЕС, поради което с протоколно определение от 27.06.2019 г. бе изключено от доказателствения материал така представеното от ответната ЕС копие на покана, обсъдено по- горе. Поради наличие на разлики в представените от ЕС копие и оригинал, със същото протоколно определение бе изключено от доказателствения материал и приложеното копие от ЕС на протокол за разлепване на покана за свикване на общото събрание.

По отношение на представената с исковите молби покана, съобразно заключението на съдебно- графологичната експертиза, стана ясно, че подписа, положен под „свикващ събранието”, не е изписан от И.И., а от Д.М.. Последният обаче не е управител на „Емералд Хоспиталити” ООД, сочещо се като свикващо събранието.

На следващо място приложеното по делото искане с посочено основание чл.12, ал.2 от ЗУЕС, отправено до ищеца Т. в качеството му на управител на ЕС, от „Емералд Хоспиталити” ООД за свикване на общо събрание /л.104 от делото/, пак от заключението по съдебно- графологичната експертиза, се установи, че също не е подписано от управителя И.И..

С оглед на така изложеното по- горе се установи, че не е спазена процедурата по свикването на общото събрание, проведено на 01.10.2018 г. Съобразно разпоредбата на чл.13, ал.1 от ЗУЕС, общото събрание се свиква чрез покана, подписана от лицата, които свикват общото събрание, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи- не по-късно от 24 часа. Датата и часът на поставянето задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол. В настоящият случай се установи, че не е била изготвяна покана за провеждане на събранието. И двете приложени по делото покани не водят до обратния извод, тъй като едната не носи подписа на лицето, което се сочи като неин издател, а другата бе изключена от доказателствения материал по делото. Дори, обаче, да се приеме, че покана е била съставяна, то не се доказа по делото от ответната ЕС, в чиято тежест бе установяването на този факт, че покана е била поставяна на видно и общодостъпно място в сградата и то в указания в сочената норма срок. Както бе посочено по- горе представеният протокол за поставяне на покана също бе изключен от доказателствения материал съобразно разпоредбата на чл.183 от ГПК поради непредставяне на оригинала на приложеното от ответника копие. По този начин не е било извършено надлежно уведомяване на етажните собственици за провеждане на събранието. Наред с това се установи, че така отправеното искане от „Емералд Хоспиталити” ООД до управителя на ЕС, на основание чл.12, ал.2 от ЗУЕС да свика общо събрание, не носи подпис на управителя на дружеството. В този смисъл свикването на събранието от последното не покрива хипотезата на чл.12, ал.4 от ЗУЕС.

Констатираните нарушения на процедурата за свикване на общото събрание са достатъчно съществени и само на това основание взетите решения на процесното общо събрание, проведено на 01.10.2018 г., са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени. Ето защо е безпредметно да се обсъждат останалите доводи на ищците относно допуснати нарушения при провеждането му, съставянето на протокола и оповестяването съдържанието му, както и ангажираните във връзка с тях доказателства.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК следва да бъдат уважени исканията на ищците да им бъдат присъдени сторените по делото съдебно- деловодни разноски. Видно от приложените списъци и доказателства за реално сторени разходи, на ищецът О.А. следва да бъде присъдена сумата от общо 950 лв., на ищецът Т.- 818,96 лв., на ищецът Л.- 218,96 лв. Посоченото в списъка, изготвен от адв. М., адвокатско възнаграждение в размер на 1200 лв. не следва да бъде присъждано на тримата ищци, предвид на това, че по делото не е представен договор за правна помощ, обективиращ реално заплащане на соченото възнаграждение. Представени са единствено пълномощни, включително и нотариално заверени такива, но не и договор за правна помощ. Наред с това нормата на чл. 78, ал.1 от ГПК дава право на ищеца и основание на съда да присъди възнаграждение само за един адвокат, и такова е включено в посочените по- горе размери за всеки един от ищците. 

Мотивиран от горното, Несебърският районен съд

РЕШИ:

 ОТМЕНЯ всички решения, взети на проведеното Общо събрание на Етажната собственост „Емералд А”, състояща се от 4 входа, разположени в поземлен имот с идентификатор ************с адрес в с. Равда, ул. ************, представлявана към датата на провеждането му от адв. Г.С., обективирани в нарочен протокол от 01.10.2018 г.

 ОСЪЖДА Етажната собственост „Емералд А”, състояща се от 4 входа, разположени в поземлен имот с идентификатор ************с адрес в с. Равда, ул. ************, да заплати на А.С.Т., гражданин на Руска Федерация, роден на *** г., сумата от 818,96 лв., представляващи направени съдебно- деловодни разноски.

ОСЪЖДА Етажната собственост „Емералд А”, състояща се от 4 входа, разположени в поземлен имот с идентификатор ************с адрес в с. Равда, ул. ************, да заплати на А.В.Л., роден на *** г., гражданин на Руска Федерация, сумата от 218,96 лв., представляващи направени по делото съдебно- деловодни разноски.

ОСЪЖДА Етажната собственост „Емералд А”, състояща се от 4 входа, разположени в поземлен имот с идентификатор ************с адрес в с. Равда, ул. ************, да заплати на О.А.А., роден на *** г., гражданин на Руска Федерация, сумата от 950 лв., представляващи направени по делото съдебно- деловодни разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Бурга в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: