ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНА  ПОДДРЪЖКА НА ОЗЕЛЕНЕНА ТЕРИТОРИЯ и СЕЗОННО ЗАЦВЕТЯВАНЕ

в комплекс „Emerald Beach Resort & SPA” - с.Равда, Община Несебър

 

 

Днес, 30.05.2018 г. в с.Равда страните

1. „ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЕМЕРАЛД А” с Код по БУЛСТАТ 177268649, адрес на управление област Бургас, община Несебър, с.Равда, ул.„Македония” №61, представлявано от Александр Сергеевич Твердохлебов в качеството му на Председател, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. „ДЕКОРА ГАРДЪНС” ЕООД с ЕИК 203704034 и с адрес на управление Област Бургас, Община Поморие, гр.Каблешково, ул.”Черно море” №84, представлявано от Свобода Константинова Джелебова в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

 

сключиха настоящия Договор за следното:

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение абонаментна поддръжка на озеленената територия на комплекс „Emerald Beach Resort & SPA” в с.Равда, Община Несебър, в това число тревни площи и декоративна растителност, както и да извърши сезонно зацветяване на терен в периода от 01.06.2018 г. до 30.11.2018 г.

 

ІІ. УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

 

     1. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА

Обектът се приема за поддръжка в следното състояние:

1.1. Площи, подлежащи на поддръжка:

Обща озеленена площ в имота –  над 5450 м2

      1.2. Площи, подлежащи на сезонно зацветяване:

Площ за зацветяване на терен – 148 м2

1.3. Налична декоративна растителност:

Тревни площи в имота – ДА

Дървета широколистни и иглолистни – ДА

Високи храсти в имота – ДА

Храсти, полухрасти, сукуленти, декоративни треви, почвопокривни и перенни цветя - ДА

Увивни – ДА

Живи плетове – ДА, ниски и високи

Площи за сезонно зацветяване - ДА

Растения в саксии – 5 бр. палми, 5 бр. олеандри (зокум)

1.4. Поливна система:

Изградена и действаща в по-голямата част от озеленената територия, обслужва се от специализирана фирма със съдействието на Изпълнителя и Възложителя по този договор.

1.5. Специфични условия в имота:

- различно дренирана почва на различните участъци, със средно плодородие, частично върху насипан терен;

-  периодично силен до щормови вятър през цялата година в съчетание с интензивно слънчево греене през лятото;

- възможно падане на налягането на централното водоподаване през летния сезон;

- ръчно поливане на растенията в саксии;

- много лошо състояние на тревните площи поради неподдържане и неполиване на целия парк от началото на вегетационния сезон до момента на сключване на договора – висока цъфтяща трева, силно заплевяване, изсъхване и отмиране на отделни участъци.

 

 

 1. ВИДОВЕ РАБОТИ и ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

2.1. Абонаментна поддръжка на озеленената територия

Страните се договарят за това, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши на обекта следните видове работи по следния годишен график, а именно:

Юни 2018

Видове работи:

 • ръчно отстраняване на плевели и суха листна маса от всички групи храсти и живи плетове на цялата територия;
 • пролетно подстригване и прочистване на всички живи плетове, храсти и полухрасти;
 • пролетна резитба на дървета, отстраняване на загинали дървета и храсти и подготовка на местата им за последващо засаждане на нови растения по допълнително договаряне;
 • окопаване на дървета, храсти, групи храсти, полухрасти, сукуленти и декоративни треви;
 • аерация и вертикулация на тревните площи;
 • подхранване на тревата с комбиниран тор NPK в съотношение 15:15:15 с разход 30 грама/м2; подхранване на всички растения с комбиниран тор NPK в съотношение 15:15:15 с микроелементи (сяра и магнезий) с разход 30 грама/м2;
 • ремонт на тревен чим с подсяване;
 • плевене и прочистване на скалните кътове;
 • плевене на цялата територия ръчно и със селективен хербицид - постоянно;
 • косене на тревата с постепенно сваляне на височината – 4 пъти;
 • валиране на тревното покритие;
 • кантоване борд на тревно покритие;
 • подготовка на растенията в саксии за сезона;
 • третиране с препарати за растителна защита на растенията и тревното покритие.

Юли, Август, Септември 2018

Видове работи:

 • плевене на цялата територия ръчно и със селективен хербицид;
 • окопаване на дървета, солитерни храсти, групи храсти и полухрасти, сукуленти, увивни и декоративни треви;
 • косене на тревата – 4 пъти в месец;
 • валиране на тревата – 2 пъти за периода;
 • торене на тревното покритие с амониев нитрат с разход 20 грама/м2 – 2 пъти в месец;
 • специфично торене на иглолистни дървета, храсти, полухрасти, цветя и декоративни треви;
 • стригане на храсти и живи плетове;
 • отстраняване на опадали листа и  цветове;
 • третиране с препарати за растителна защита – при необходимост;
 • кантоване борд на тревно покритие – 2 пъти за периода;
 • поддръжка на растенията в кашпи и саксии, включително интериорни, с ежедневно поливане;
 • пръскане на цялата територия с препарат против кърлежи – през месец юни;

Октомври 2018

Видове работи:

 • плевене на цялата територия ръчно и със селективен хербицид;
 • косене на тревата – 2 пъти;
 • скарифициране и аериране – 1 път;
 • валиране – 1 път;
 • есенно подхранване на всички растения и тревното покритие с комбиниран тор NPK в съотношение 6:22:20 с разход 30 грама/м2;
 • отстраняване на сухи листа и летни цветя;
 • поддръжка растения в качета и саксии без ежедневно поливане.

Ноември 2018

Видове работи:

 • последно косене на тревата с увеличаване на височината – 1 път;
 • изрязване и зазимяване на розите;
 • есенна резитба на дървета и храсти;
 • почистване и зазимяване на кашпите.

 

2.2. Сезонно зацветяване на терен

Страните се договарят за това, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши сезонно зацветяване на обекта със следните видове растения в количества, както следва:

 

 

Подготовка на площите за зацветяване, доставка и засаждане на следните видове едногодишни цветя:

 • Begonia x hybridaDragon Wing”  (бегония едър хибрид) -  розова, червена

Количество – 400 броя

 • Begonia semperflorens (грединска бегония обикновена) – 4 цвята

Количество – 250 броя

 • Tagetes sp. (тагетес различни видове)оранж, жълт

Количество – 300 броя

 

2.3. Страните се договарят за ежедневно обслужване на озеленената територия при петдневна работна седмица и извършване на посочените в графика работи.

2.4. Всички работи на обекта се извършват в подходящи атмосферни и почвени условия (отсъствие на валежи и силни ветрове, сухи почви), а ако неблагоприятните условия съвпадат с работните дни от седмицата, работите могат да се извършват и през почивните дни.

2.5. В края на договорния срок саксийните растения се прибират на подходящо място и се предават за зимна поддръжка на персонала на Възложителя.

2.6. Страните се договарят за ежедневно ръчно поливане на растенията в саксии.

2.7. Ръчно поливане с маркуч на цялата озеленена територия в случай на авария или падане на налягането на централното водоподаване през летния сезон се договаря от страните допълнително.

2.8. Растителните отпадъци се депонират в полиетиленови чували на отреденото за комплекса място за сметосъбиране.

2.9. Включването, настройването, пренастройването и изключването на поливната система се извършва от специализирана фирма съгласувано с Изпълнителя и Възложителя.

 

 

 

 1. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

3.1. ЦЕНА НА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА

Страните договарят следните цени за Абонаментна поддръжка на растителността за всеки календарен месец съобразно обема и вида работи на територия с обща площ над 5450 м2 за периода от 01.06.2018 г. до 30.11.2018 г., а именно:

 

Юни, Юли,  Август 2018 единична цена за всеки отделен месец:

- 5400 BGN (пет хиляди и четиристотин лева) без ДДС

 

Септември 2018

- 5000 BGN (пет хиляди лева) без  ДДС

 

Октомври 2017

- 1500 BGN (хиляда и петстотин лева) без ДДС

 

Ноември 2017 - зазимяване

- 900 BGN (деветстотин лева) без ДДС

 

ОБЩА ЦЕНА ЗА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ И ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ в имота за целия период от 01.06.2018 г. до 30.11.2018 г.:

- 23 600 BGN (двадесет и три хиляди и шестстотин лева) без ДДС

 

 

3.2. ЦЕНА НА СЕЗОННО ЗАЦВЕТЯВАНЕ

Страните договарят следните цени за Сезонно зацветяване на терен:

 

Begonia x hybrida “Dragon Wing”

Количество – 400 броя

Единична цена без ДДС – 3,60 BGN

Обща цена – 1440 BGN

 

Begonia semperflorens   

Количество – 250 броя

Единична цена – 1,00 BGN

Обща цена – 250 BGN

 

Tagetes sp.

Количество – 300 броя

Единична цена – 1,00 BGN

Обща цена – 300 BGN

 

 

Обща цена на всички растения:

- 1990 BGN (хиляда деветстотин и деветдесет лева)

 

Цена за доставка и засаждане на растенията – 498 BGN (четиристотин деветдесет и осем лева) без ДДС

 

 ОБЩА ЦЕНА ЗА ЗАЦВЕТЯВАНЕ по т.3.2 в имота за сезон 2018:

- 2488 BGN (две хиляди четиристотин осемдесет и осем лева) без ДДС

 

ОБЩА ЦЕНА ЗА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА и СЕЗОННО ЗАЦВЕТЯВАНЕ по.т.3.1 и т.3.2 за сезон 2018:

- 26 088 BGN (двадесет и шест хиляди осемдесет и осем лева) без  ДДС

 

 

3.3. СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

3.3.1. Заплащането на цените по т.3.1. от Раздел ІІ се извършва за всеки текущ календарен месец, като съответната на месеца цена без начисляване на ДДС се заплаща в течение на първите 10 (десет) календарни дни на същия месец.

3.3.2. Заплащането на цената по т.3.2. от Раздел ІІ (зацветяване) се извършва, както следва:

70%  от общата цена – авансово плащане;

30% от общата цена - до 5 (пет) дни след приключване на работите по зацветяването.

 

Плащанията се извършват по банков път с превод на сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава и предоставя фактура за всяко извършено плащане.

 

3.4. БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД, Бургас

BIC:  RZBBBGSF

IBAN: BG28 RZBB 9155 1006 3750 53

Титуляр на сметката: „ДЕКОРА ГАРДЪНС” ЕООД

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

 • да извърши всички предвидени в този договор работи в договорените обеми, вид и график в съответствие със стандартите и с високо качество така, че поддържания  обект, представляващ парк към ваканционен комплекс, да има постоянно и целогодишно естетически завършен и годен за експлоатация вид;
 • да извършва ремонт на тревното покритие и подмяна на увредени или загинали по негова вина растения;
 • да предпазва поливната система от увреждания и да съгласува нейното включване, регулиране, пренастройване и изключване в зависимост от температурите и валежите по време на вегетационния период;
 • да опазва движимото и недвижимо имуществото на обекта и да заплати или компенсира по друг начин щети по сградата, съоръженията, настилките и облицовките на обекта, ако такива щети бъдат нанесени от неговите работници и служители, както и да опазва личното имущество на обитателите на обекта;
 • да поддържа на обекта ред и да почиства територията по време и след завършване на работа;
 • да извършва всички дейности по поддръжката на обекта без да нарушава спокойствието на обитателите му;
 • да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за неподходящи атмосферни и почвени условия,  ако такива настъпят;
 • да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за завършването на изпълнението в края на договорния период и да го покани да подпише съответния предавателен Протокол.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

 • да получи договорените в т.3 от Раздел ІІ на този договор суми по начина и в сроковете, посочени в същата точка;
 • да отлага изпълнението на различни видове работи, ако това се налага поради неподходящи за тези видове работи атмосферни и почвени условия;
 • да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнението в края на договорния срок и подписване на съответния приемателен Протокол;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за кражби и повреждане на растителността извън работното време в периода на изпълнението;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за повредени или загинали растения и тревно покритие в случай на нарушаване или прекъсване на водоподаването към поливната система и хидрантите за ръчно поливане с маркуч на участъците без поливна система;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за повреди по поливната система, нанесени от външни лица или обитатели на обекта;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договорните отношения при забавяне на което и да е плащане с повече от 20 (двадесет) календарни дни.

 

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

 • да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по договора в размер и по начин посочени в т.3 от Раздел ІІ на настоящия договор;
 • да осигури достъп на работниците, служителите и техниката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта и да съдейства за изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор;
 • да осигури помещение за съхраняване на инвентара на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и санитарен възел за неговите работници;
 • да осигури отговорно пазене в извънработно време на съществуващите на обекта растителност и поливна система от кражби и повреждане;
 • да приеме извършените работи по изпълнението и подпише съответния приемателен Протокол в края на договорния период;
 • да обезпечи необходимото за функционирането на поливната система водоподаване;
 • да осигури независим от поливната система външен водоизточник за поливане с маркуч на територията без поливна система или в случай на авария на водоподаването и/или на поливната система;
 • да осигури допълнително ръчно поливане с маркуч или да договори с Изпълнителя това допълнително поливане с маркуч на цялата територия в случай на авария и/или на намалено налягане на централното водоподаване в района.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:

 • да изисква високо качество на влаганите материали – торове и препарати за растителна защита, както и на растенията в случай на подмяна;
 • да изисква висок стандарт на изпълнение на всички предвидени в договора работи в горепосочения график, както и постоянни, целогодишно високи естетически качества на поверената за поддръжка озеленена територия;
 • да получи заплащане или друг вид компенсация за нанесени от работници и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ щети;
 • да прекрати едностранно договорните отношения в случай на некачествено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

ІV. КОМПЕНСАЦИИ

 1. Двете страни дължат взаимно компенсации за забавяне на изпълнението на задълженията си в размер на 0,1% от общата цена за всеки ден забавяне, но не повече от 10% от тази цена.
 2. В случай на неизпълнение и/или отказ от изпълнение на част от задълженията си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цената на констатираното частично неизпълнение, а при пълно неизпълнение – връщане на всички изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми заедно със законната лихва по тях.
 3. В случай на забавяне на дължимите по т.3 от Раздел II плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичане на съответния месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекратява изпълнението на задълженията си по този договор до заплащане на дължимата сума заедно със законната лихва по нея.

 

V. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Страните по този договор се освобождават от отговорностите си по договора при настъпване на форсмажорни обстоятелства – стихийни бедствия и др..

 

VІ. КОМУНИКАЦИЯ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

По време на изпълнението на задълженията си по този договор страните взаимно се уведомяват лично, по телефон, електронна поща и на хартиен носител на съответните адреси за кореспонденция, като със сроковете по договора се обвързват единствено съобщенията по електронна поща и/или на хартиен носител на адресите за кореспонденция на страните, а именно:

 

АДРЕСИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

e-mail: alex6046@rambler.ru   

Адрес за кореспонденция: Област Бургас, Община Несебър, с.Равда, ул.”Македония” 61, комплекс „Emerald Beach Resort & SPA”, „ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЕМЕРАЛД А”

Телефон за контакти: +7 925 194 87 79

 

АДРЕСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

e-mail: decora.ltd@mail.ru

Адрес за кореспонденция: Област Бургас, Община Поморие, гр.Каблешково, ул.”Черно море” 84, „ДЕКОРА ГАРДЪНС” ЕООД

Телефон за контакти: +359/878 795 391

 

Страните се задължават да се уведомяват своевременно за настъпили промени в контактната информация.

 

VІ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове между страните, произтичащи от този договор, се решават в дух на добра воля чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от Арбитражния съд към БТПП съгласно законодателството на Република България.

 

Този договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и е в сила след подписването му от страните в деня на постъпване на първото месечно плащане в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

Страните се споразумяват, че всички допълнителни работи ще се договарят с анекси към този договор.

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЕМЕРАЛД А”

Александр Твердохлебов - Председател

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ДЕКОРА ГАРДЪНС” ЕООД                        

ланд.арх. Свобода Джелебова - Управител