П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представителство в Общо събрание на Етажна собственост Емералд А в курортен апартаментен комплекс „Емералд Ризорт Бийч и Спа“,  сграда "Емералд А",  разположен в село Равда, община Несебър, област Бургас, ул. „Македония“ № 61, построен в поземлен имот с идентификатор 61056.502.569

 

Долуподписаният/та, ……………………………………………………………………, гражданин/ка на Руската Федерация, роден/а на ……………….г. в ……………., притежаващ международен паспорт тип „Р“ код на държавата „RUS номер ……………., издаден на …………….г. от ………………, валиден до …………..г., с адрес на постоянна регистрация в Руска Федерация, ………………………………………………...

 

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

 

……………………………………………………………………, гражданин/ка на Руската Федерация, роден/а на ……………….г. в ……………., притежаващ международен паспорт тип „Р“ код на държавата „RUS номер ……………., издаден на …………….г. от ………………, валиден до …………..г., с адресна на постоянна регистрация в Руска Федерация, ………………………………………………...

 

със следните правомощия:

От мое име и с действие непосредствено за мен да ме представлява на Общо събрание на Етажна собственост Емералд А в курортен апартаментен комплекс „Емералд Ризорт Бийч и Спа“, сграда "Емералд А",  разположен в село Равда, община Несебър, област Бургас, ул. „Македония“ № 61, построен в поземлен имот с идентификатор 61056.502.569, с право да гласува както намери за добре по всички поставени въпроси от дневния ред на общото събрание на ЕС.

Упълномощеният може да подава, получава и предава документи, включително и да подписва документи съобразно правата, предоставени с настоящото пълномощно.

Това пълномощно при нужда да се тълкува разширително – в полза на упълномощеното лице.

 

 

Дата: …………2018г.                 УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .............................................................................................

                                                                           АПАРТАМЕНТ:.....................................................................................