ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на собствениците на самостоятелни обекти в Етажна Собственост ЕМЕРАЛД А в жилищна сграда с идентификатор № 6106.502.569 по кадастрална карта на гр. Несебър, с адрес обл. Бургас, община Несебър, с. Равда, ул. Македония № 61, курортен апартаментен комплекс “ЕМЕРАЛД РЕЗОРТ БИЙЧ И СПА” блок А, включващ вход ДАМАСК, ЕМЕРАЛД, КАШМИР, САТЕН на 7 август 2018 г. в 13.00 с. Равда, комплекс "Емералд", в залата до главния вход, ниво 0.

На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственност, Управителния съвет на етажната собственност, в лицето на председателя на Управителния съвет Твердохлебов Александр, свикваме Общо събрание на собственниците при ДНЕВЕН РЕД:

1. Председателят на УС и заседанието (ст.16, т. 2) предлага секретар и преброителната комисия на събранието.

2. Освобождаването на Контролен съвет и избора на разширен Съвет за контрол.

За да освободите членовете на Контролен  съвет Елена Фортуна, Татяна Чулкова, Шон Лицио. Предлага се Контролен съвет в следния брой членове и състав (по азбучен ред): Дейвид Теобалд (David Theobald), Дуг Кнок (Doug Knock), Александър Лактионов, Александър Якунин, Виталий Костучик, Галина Фридлянд, Евгений Валов, Емералд Хоспиталити ООД, Икат ООД, Олга Сабурова, Русаэро ООД, Синтера ИС ООД, Фросма ЕООД.

3. Одобрява бюджета за 2019 г.

4. Одобрява размера на членските вноски  за 2018/2019 в размер на 14,4 евро на квадратен метър на застроена площа на година. Депозитът за комунални плащания е задължителен до възможността за прекъсване на електрозахранването.

5. Приемане на Правилъник на вътрешния ред от МРРБ.

6. Одобрява се необходимостта, Управителният съвет да одобрява сключването на договори от председателя на Управителния съвет, за сума над 50 000 лева за един изпълнител в рамките на една календарна година, с изключение на договори и допълнителни споразумения, сключени с EVN и ВиК. Управителният съвет и Контролният съвет не се намесват в ежедневната текуща финансова и икономическа дейност на Председателя на Етажна Собственост Емералд А.

7. Обявяване на сключените индивидуални договори за обслужване и поддръжка между отделните собственици и Емералд Хоспиталити ООД за нищожни след прекратяването на дейността по обслужване на комплекса и оказване на услуги на собствениците на 30 април 2018 г.

8. Обявяване на сайта emerald2019.ru за официален информационен ресурс на Етажна Собственост Емералд А. Одобряване на финансова политика на откритост и прозрачност, и публикуване на следната информация на сайта: състояние на плащанията, касова книга и състоянието на активите на Етажната Собственост, която информация ще е достъпна за всички собственици регистрирани на сайта. Регистрацията на сайта се осъществява чрез имейл адреса, вписан в книгата на Етажната Собственост. Достъпът до извършването на плащания чрез интернет банка се предоставя на председателя на Управителния съвет. Достъпът до получаване на информация чрез интернет банка е разрешен на всички членове на Управителния съвет и Контролния съвет.

9. Упълномощаване на Управителния съвет за откриване на индивидуални партиди за всеки собственик за електроенергия и вода. Депозитът за комуналните плащания е задължителен за всички собственици, като при неплащането му Управителния съвет има право да прекъсва електрозахранването.

10. Управителният съвет се упълномощава да предприема всички необходими мерки за предоставяне на помощ на собствениците да отдават апартаментите си под наем.

11. Разграничаване на обществените и индивидуални услуги за членовете на Етажната Собственност. Обществените услуги са следните: охрана, почистване на вътрешни и външни  пространства, техническа поддръжка на общите комуникации, поддръжка на зелените насаждения и парковата среда, почистване и поддръжка на външен басейн, предоставяне на аналогова телевизия, детска площадка,  рецепция. Индивидуалните услуги са всички други, които се поъръчват и заплащат отделно от самия собственик.

12. Одобряване на решение за инсталиране и използване на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа за обезпечаване на безопасността на собствениците и тяхното имущество в комплекса, както и на техните гости. Собствениците се съгласяват с използването на система за видеонаблюдение и контрол денонощно. Управителният съвет има право да избира и определя местата за инсталиране на системата за видеонаблюдение и контрол. Служба охрана, действаща на територията на комплекса, и официалните органи имат право на достъп до видеозаписите, направени от системата за видеонаблюдение и контрол, съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.

Регистрацията наи участниците в Общото събрание започва в 9:00 и приключва до 13:00 часа.

В случай, че до края на регистрацията не се събере необходимия кворум от 67/100 идеални части от общите части на сграда съгласно изискването на чл.15 ал.1 от ЗУЕС, то на основание чл.15 ал.2 от ЗУЕС събранието се отлага с един час, след което се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него се представлени не по-малко от 33/100 идеални части от общите части на етажна собственност. В случай на липса на кворум от 33/100 идеални части от общите части на етажна собственност, съгласно чл.15 ал.3 от ЗУЕС, събранието се провежда на следващи работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата и се счита за законно, колкото и идеалне части от общите части на етажната собственност да се представени.   

Председател на Управителния съвет на Етажна Собственост „Емералд А“ Твердохлебов Александър

Дата и время на поставяне: __________________                               Подпис: _____________________________

Свидетели: ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________